نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان تهران(شمال شرق)

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان تهران (شمال شرق)

کیوکوشین کاراته

شیهان حسام بهبهانی

دان 6
نماینده استایل دفاع شخصی