نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی |نماینده استان بوشهر

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان بوشهر

کیوکوشین کاراته

سنسی سید حمیدرضا هاشمی

دان 4
نماینده استایل دفاع شخصی