نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان ایلام

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان ایلام

کیوکوشین کاراته

شیهان محسن قرائتی

دان 6
نماینده استایل دفاع شخصی