نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان البرز

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان البرز

کیوکوشین کاراته

شیهان ناصر سراوانی

نماینده استایل دفاع شخصی