نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده آذربایجان غربی

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان آذربایجان غربی

کیوکوشین کاراته

شیهان اسمعیل پروانه

نماینده استایل دفاع شخصی