نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان اردبیل

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان اردبیل

کیوکوشین کاراته

سنسی بابک هاشمی

نماینده مسئول استایل دفاع شخصی