رویداد

آیین نامه های اولین دوره انتخابی مسابقات تیم ملی دفاع شخصی حرفه ای شین دو کیوکوشین

اولین دوره انتخابی مسابقات تیم ملی دفاع شخصی حرفه ای شین دو کیوکوشین بخش آقایان

اولین دوره انتخابی مسابقات تیم ملی دفاع شخصی حرفه ای شین دو کیوکوشین بانوان