قم

فدراسیون جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

کیوکوشین کاراته

شیهان مهدی پورعباسی

نماینده استان قم