رویداد

اولین استاژ ارتقا درجه کمربند دفاع شخصی ترکیبی

اولین استاژ ارتقا درجه کمربند دفاع شخصی ترکیبی
جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ اولین استاژ ارتقا درجه فنی اولین کمربند (نارنجی)شین دو کیوکوشین بصورت سراسری و هماهنگ به میزبانی استان تهران انجام شد .

اولین استاژ ارتقا درجه کمربند دفاع شخصی ترکیبی
———————
جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ اولین استاژ ارتقا درجه فنی اولین کمربند (نارنجی)شین دو کیوکوشین بصورت سراسری و هماهنگ به میزبانی استان تهران انجام شد .
مدرسین این دوره شیهان سیروس لطفی نماینده استان تهران و شیهان سید شهاب موسوی رئیس کمیته آزمون از ساعت ۷:۳۰ صبح روز جمعه تا ۱۶ همان روز آموزش و آزمون ارتقا درجه هنرجویان را برعهده داشتند.
در این دوره به همه هنرجویان گواهی شرکت در دوره اهدا شد و به قبول شدگان در آزمون ارتقا ،کمربند و حکم اهدا شد.

سبک شین دو کیوکوشین کاراته